Taisyklės

Prekių pirkimo ir pardavimo interneto parduotuvėje taisyklės


1.   Sąvokos

1.1. Šios prekių pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu ir pardavimu www.vyras24.lt interneto parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pardavėjas ir interneto svetainės www.vyras24.lt valdytojas (toliau – Pardavėjas) yra MB „Artomedia“, įmonės kodas 302869399, PVM kodas LT100007196618, adresas korespondencijai Mokslininkų g. 3-66, 05112 Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas – info@vyras24.lt.
1.3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas) yra veiksnus fizinis ar juridinis asmuo, įsigijęs prekių interneto parduotuvėje www.vyras24.lt.
1.4. Pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – Sutartis) tai tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta prekių Sutartis, kurią sudaro Pirkėjo patvirtinta prekių užsakymo paraiška ir Taisyklės.


2.   Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas, prieš patvirtindamas naują užsakymą, kiekvieną kartą turi susipažinti su Taisyklėmis ir padaryti atitinkamą atžymą („varnelę“) interneto svetainėje www.vyras24.lt, pažymėdamas teiginį „Aš perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis“. Nuo to momento Taisyklės tampa Pirkėjui ir Pardavėjui privalomu teisiniu dokumentu.
2.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, taisyti arba papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su naujausiu Taisyklių variantu Pirkėjai gali susipažinti interneto svetainėje www.vyras24.lt.
2.3. Visą informaciją, susijusią su asmens duomenimis ir pateiktą interneto parduotuvei  www.vyras24.lt, tvarko Pardavėjas pagal patvirtintas Asmens duomenų tvarkymo taisykles. Su jomis galima susipažinti interneto svetainėje www.vyras24.lt skiltyje Privatumo politika.


3.   Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį bei pasirinkęs apmokėjimo ir pristatymo būdą paspaudžia nuorodą „Patvirtinti užsakymą“. Ši sutartis galioja iki visiško Pirkėjo ir Pardavėjo pareigų pagal šias Taisykles įvykdymo.
3.2. Visos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos pirkimo-pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos interneto parduotuvės www.vyras24.lt duomenų bazėje.
3.3. PVM sąskaita - faktūra Pirkėjui siunčiama elektroniniu paštu į nurodytą registracijos metu elektroninio pašto adresą.


4.   Pirkėjo teisės ir pareigos

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje www.vyras24.lt, vadovaudamasis Taisyklėmis ir pirkimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju (vadovaudamasis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis“, patvirtintomis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258), apie tai pranešdamas Pardavėjui raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamas grąžinti prekes ir užsakymo numerį ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo arba garso laikmenose, bei kompiuterių programų tiekimo ir kai Pirkėjas pažeidė pakuotę bei jos apsaugas.
4.3. Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, ir jei ji nebuvo naudojama.
4.4. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės www.vyras24.lt duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo per 2 darbo dienas informuoti apie tai Pardavėją.
4.6. Pirkėjas privalo  atnaujinti pasikeitusius savo asmeninius duomenis Pirkėjo registracijos anketoje, kurią Pirkėjas užpildo interneto parduotuvėje www.vyras24.lt.
4.7. Pirkėjas, naudodamasis interneto parduotuvės www.vyras24.lt paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių ir kitų Pardavėjo nustatytų sąlygų bei nepažeisti galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų.


5.   Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti interneto parduotuvės www.vyras24.lt darbo stabilumui ir saugumui arba pažeidžia šias Taisykles bei kitus savo, kaip Pirkėjo, įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti arba sustabdyti tokio Pirkėjo teises naudotis interneto parduotuve www.vyras24.lt arba visai panaikinti Pirkėjo registraciją.
5.2. Susidarius ypatingoms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba visam laikui nutraukti interneto parduotuvės www.vyras24.lt veiklą, apie tai iš anksto neinformavęs Pirkėjo.
5.3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklių 6.2. punkte numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.4. Pardavėjas, kilus neaiškumų dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju jo nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 3 (tris) darbo dienas.
5.5. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis interneto parduotuvės www.vyras24.lt paslaugomis šiose Taisyklėse ir interneto parduotuvės nustatytomis sąlygomis.
5.6. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir teisę į jo asmeninės informacijos, nurodytos interneto parduotuvės www.vyras24.lt registracijos anketoje, apsaugą. Ši informacija gali būti atskleista tik Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. Pardavėjas ją naudoja „Asmens duomenų tvarkymo taisyklėse“ nustatytais atvejais.
5.7. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu laikydamasis šių Taisyklių 7 (septintame) punkte apibrėžtų sąlygų.
5.8. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytų prekių, įsipareigoja pasiūlyti analogišką arba savo savybėmis kiek įmanoma panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką arba savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jei Pirkėjas buvo atlikęs išankstinį apmokėjimą.


6.   Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

6.1. Prekių kainos interneto parduotuvėje www.vyras24.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos litais su užsakymo dieną galiojančiu PVM.
6.2. Pirkėjas gali sumokėti už prekes naudodamasis elektroninės bankininkystės sistema – kai išankstinis apmokėjimas atliekamas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už prekes šiuo būdu, elektroninės bankininkystės sistemoje sukuriamas  mokėjimas pagal Pirkėjo apmokamą užsakymą. Šią paslaugą Pardavėjas teikia bendradarbiaudamas su partneriu – UAB „EVP International“ (įmonės kodas 300060819), valdančiu sistemą  www.paysera.lt. Šiuo atveju pinigus Pirkėjas perveda į UAB „EVP International“ sąskaitą banke.
6.3. Mokėdamas Pirkėjas įsipareigoja visą sumą už prekę(-es) sumokėti nedelsiant. Tokiais atvejais, atsižvelgiant į Taisyklių 5.3. punkte numatytą Pardavėjo teisę, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
 

7.   Prekių pristatymas

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekę(-es), gali pasirinkti prekės(-ių) pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti interneto parduotuvės www.vyras24.lt teikiama prekių kurjerių tarnybos  (toliau - Kurjeris) pristatymo paslauga arba atsiimti prekes pasirinktame siuntų terminale.
7.2. Prekių pristatymo Pirkėjui sąlygos:
   7.2.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
   7.2.2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą. Adresas gali būti namų, darbovietės ar kitas adresas.
7.3. Prekių atsiėmimas iš siuntų savitarnos terminalų:
   7.3.1. Jei Pirkėjas nenori taikytis prie laiko intervalo, jis gali užsakyti pristatyti prekes į siuntų savitarnos terminalą ir prekes pasiimti pats jam patogiu metu iš arčiausiai jo esančio siuntų terminalo. Šis metodas negalimas, jei pirkėjas nori atsiskaityti už prekes grynais pinigais prekių pristatymo metu.
   7.3.2. Informacija apie pristatytą siuntą Jus pasieks SMS žinute ir/arba e-paštu. Saugokite šią informaciją, nes tai yra dėžutės, kurioje yra Jūsų siunta, raktas. Atvykite Jums patogiu laiku - siuntų terminalas dirba 24 val. per parą. Palieskite terminalo ekraną. Ekrane pasirinkite „Atsiimti siuntą“. Suveskite gautą PIN kodą. Durelėms automatiškai atsidarius, pasiimkite Jums skirtą siuntą. Nepamirškite uždaryti durelių.
7.4. Prekių vežimas Pirkėjui:
   7.4.1. Siuntos pristatymo dieną Kurjeris veža siuntą nurodytu adresu. Kurjeris skambina Pirkėjui tam, kad informuotų apie savo atvykimo laiką.
7.5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir atitinka kitus Pirkėjo pateiktus duomenis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.6.  Prekių pristatymo mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą ir užsakymo sumą.
7.7.  Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą arba naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Atsiimant siuntas siuntų terminale reikalingas PIN kodas.
7.8. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja tuoj pat susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.
7.9. Pardavėjas neprisiima atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.10. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir prekių būklę bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį arba kitą siuntos perdavimo-priėmimo dokumentą arba atsiimant prekes siuntų savitarnos terminale laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektavimo neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia arba kitaip išoriškai pažeista), prekės yra pažeistos ir (arba) netinkamo komplektavimo, Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje arba kitame siuntos perdavimo-priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui arba jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir (arba) prekių pažeidimų (neatitikimo) aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, ir dėl prekių komplektavimo neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.
 

8.   Prekių kokybės garantija

8.1. Kiekvienos interneto parduotuvėje www.vyras24.lt parduodamos prekės savybės bendrai aprašytos prekės aprašyme interneto parduotuvėje.
8.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje www.vyras24.lt esančios prekės savo spalva, forma arba kitais parametrais gali neatitikti tikrojo prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
8.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia nustatytą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi atitinkamų prekių aprašymuose.
8.4. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamuose teisės aktuose.
8.5. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų; kiekvienu konkrečiu atveju Pirkėjas yra nukreipiamas į atitinkamas garantinio aptarnavimo paslaugas teikiantį centrą.
8.6. Duomenims, esantiems informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo arba atstatymo nepadengiamos.
8.7. Tais atvejais, kai, remiantis teisės aktais, konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjas turėtų realią galimybę pasinaudoti tokiomis prekėmis iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.


9.   Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 M. rugpjūčio 17 d. įsakymu NR. 258, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo - pardavimo ar paslaugų teikimo sutarties, sudarytos naudojant ryšio priemones, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo daikto pristatymo dienos. Praėjus daugiau kaip 7 (septynioms) darbo dienoms nuo prekės pristatymo dienos, prekių grąžinimui taikomos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymas  Nr.217 “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”. Parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniai preparatai nekeičiami ir negrąžinami.
9.2. Norėdamas grąžinti prekes, Pirkėjas turi parašyti pašymą dėl prekių gražinimo, nurodydamas priežastis ir pridėdamas apmokėjimo patvirtinimą, ir pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis.
9.3. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimu per 7 (septynias) darbo dienas nuo prekių pristatymo jam dienos, informuodamas apie tai Pardavėją Taisyklių 4.2. punkte nustatyta tvarka.
9.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  9.4.1. grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
  9.4.2. prekė turi būti nesugadinta;
  9.4.3. prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.); šis punktas netaikomas, kai grąžinama nekokybiška prekė;
  9.4.4. grąžinama prekė turi būti tokio paties komplektavimo, kokio ją gavo Pirkėjas;
  9.4.5. grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas) ir užpildytą Taisyklių 9.2. punkte nurodytą grąžinimo dokumentą.
9.5. Prekės Pirkėjui nepatikusios dėl formos, dydžio, spalvos, modelio, komplektiškumo (išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas išimtis) priimamos iš Pirkėjo ir pakeičiamos per 14 dienų nuo prekės grąžinimo www.vyras24.lt.
9.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šiame straipsnyje nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.7. Grąžinamas prekes Pirkėjas gali jas atsiųsti į MB „Artomedia“ buveinę per savo pasirinktą kurjerį. Tuo atveju, kai prekės grąžinamos remiantis Taisyklių 4.2. punkte apibrėžta teise, prekių grąžinimo išlaidas padengia Pirkėjas. Kai grąžinama gauta ne ta prekė, prekė neatitinkanti aprašymo arba nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes ir jas pakeisti tinkamomis arba kokybiškomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi tinkamų arba kokybiškų prekių arba Pirkėjas nepageidauja šių prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.


10.   Atsakomybė

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos anketoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos anketoje tikslių duomenų nepateikia, Pardavėjas neatsako už tokių veiksmų padarinius.
10.2. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimo tretiesiems asmenims padarinius. Jei Pardavėjo paslaugomis naudojasi asmuo, prisijungęs prie interneto parduotuvės www.vyras24.lt naudodamasis Pirkėjo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai Pirkėjas patiria nuostolių dėl to, kad, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.4. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis interneto parduotuve www.vyras24.lt.
10.5. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis interneto parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.6. Jei Pardavėjo interneto parduotuvėje www.vyras24.lt yra nuorodų į kitas įmones, įstaigas, organizacijas arba asmenis, Pardavėjas nėra atsakingas už šių įmonių, įstaigų, organizacijų arba asmenų pateikiamą informaciją arba jų vykdomą veiklą; Pardavėjas šių įstaigų bei asmenų neprižiūri, jų nekontroliuoja ir joms (jiems) neatstovauja.
10.7. Draudžiama be raštiško MB „Artomedia“ sutikimo naudoti ir platinti interneto parduotuvėje www.vyras24.lt esančią tekstinę ir grafinę informaciją kituose interneto tinklalapiuose, svetainėse, žiniasklaidoje ir kitais viešo informacijos pateikimo būdais.


11.   Pardavėjo taikomos rinkodaros priemonės

11.1. Pardavėjas interneto parduotuvėje www.vyras24.lt gali savo nuožiūra inicijuoti įvairias akcijas.
11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas ir jas nutraukti. Nepaisant to, net akcijas nutraukus, prekių pirkimo-pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai išlieka.
 


12.   Apsikeitimas informacija

12.1. Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo registracijos anketoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus Pardavėjui siunčia elektroninio pašto adresu info@vyras24.lt.


13.   Baigiamosios nuostatos

13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


Iškilus klausimams, kreipkitės:

Telefonu:  +37062012211
El. paštu: info@vyras24.lt