Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1   Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Artomedia” (duomenų valdytojo indentifikavimo kodas P5172) internetinės parduotuvės (toliau – www.vyras24.lt) ir www.vyras24.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2.Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, ES Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas Nr. 216/679, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. www.vyras24.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir skaidriu būdu;
  1.3.3. Tvarkomi adekvatūs, tinkami ir tik tokie asmens duomenys, kurių reikia siekiant internetinės parduotuvės tikslų;
  1.3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
  1.3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą;
  1.3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
  1.3.4.3. www.vyras24.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
  1.3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia www.vyras24.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis gali:
  1.8.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  1.8.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  1.8.3. juridiniai asmenys;
  1.8.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. www.vyras24.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą.

2.2. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija, informacija apie prekių įsigijimus (duomenys saugomi penkeri metai po paskutinio pirkimo arba penkeri metai po registracijos, jei nebuvo pirkimo fakto, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų registracija)) renkami ir tvarkomi tam, kad:

  2.2.1. apdorotume Jūsų prekių užsakymus;
  2.2.2. išrašytume finansinius dokumentus;
  2.2.3. išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  2.2.4. įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.

2.3. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. Nepateikus reikiamų asmens duomenų, prekės/paslaugos gali būti neteikiamos.

2.4. Jūsų asmens duomenys (el. pašto adresas), jums užsiregistravus tikslu gauti naujienlaiškį, gali būti tvarkomi šiuo tikslu, siekiant informuoti apie www.vyras24.lt siūlomas prekes, naujienas ir susijusią informaciją. Jūsų elektroninio pašto adresas saugomas penkerius metus, bet ne ilgiau nei galioja Jūsų sutikimas gauti naujienlaiškį. Šiuo tikslu tvarkant asmens duomenis, šie asmens duomenys jokiam trečiajam asmeniui neteikiami, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus atvejus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis šiuo tikslu ir Jums naujienlaiškis nebus siunčiamas.

2.5. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis www.vyras24.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Organizacinės ir techninės saugumo priemonės nustatomos pagal duomenų subjektų teisėms ir laisvėms kylančias rizikas, šios priemonės užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Saugumo priemonės yra suskirstytos pagal informacinių sistemų (IS) pasiekiamumą: I saugumo lygio (IS kurios yra pasiekiamos iš vidinio tinklo ir iš išorės) ir II saugumo lygio (IS kurios pasiekiamoms iš išorės).  Atsižvelgiant į IS pasiekiamumą, užtikrinamos asmens duomenų pirmojo  ir antrojo saugumo lygio rekomendacijos (remiamasi galiojusiais Bendraisiais reikalavimais organizacinėms ir techninėms duomenų saugumo priemonėms (Nr. 1T-71(1.12)), standartais). Atitinkamas saugomo lygis taip pat užtikrinami pasitelkiant ir asmens duomenų tvarkytojo/-jų siūlomas asmens duomenų saugumo priemones.

  2.5.1. Apie potencialius, galimai įvykusius ar įvykusius asmens duomenų saugumo pažeidimus nedelsiant informuojamas www.vyras24.lt vadovas. Vadovas, siekiant išsiaiškinti situaciją, gauti įrodymus bei užtikrinti prevencines priemones, organizuoja arba paveda surinkti reikiamą papildomą informaciją, taip pat prižiūri įvykusio arba potencialaus pažeidimo tyrimą (jei toks tyrimas reikalingas). Atlikus tyrimą, numatomos priemonės padariniams (jei tokie kilo) pašalinti bei prevencinės priemonės, siekiant, kad tokio pobūdžio saugumo pažeidimai nepasikartotų.

  2.5.2. Apie įvykusį asmens duomenų saugumo pažeidimą, jei toks pažeidimas kelia pavojų Jūsų teisėms ir laisvėms, Vadovas ar Vadovo įgaliotas asmuo nepagrįstai nedelsdamas ir, jei įmanoma, nuo to laiko, kai apie tai buvo sužinota, praėjus ne daugiau kaip 72 valandoms, praneša kompetentingai priežiūros institucijai, pateikdamas teisės aktų reikalaujamą informaciją. Kai ir jeigu informacijos neįmanoma pateikti tuo pačiu metu, informacija toliau nepagrįstai nedelsiant gali būti teikiama etapais.

  2.5.3. Kai dėl asmens duomenų saugumo pažeidimo gali kilti didelis pavojus Jūsų teisėms ir laisvėms, apie tai nepagrįstai nedelsiant elektroniniu būdu pranešama Jums, pateikiant teisės aktų reikalaujamą informaciją.

  2.5.4. www.vyras24.lt elektroniniu būdu dokumentuoja visus asmens duomenų saugumo pažeidimus, įskaitant su asmens duomenų saugumo pažeidimu susijusius faktus, jo poveikį ir veiksmus, kurių buvo imtasi.

2.6.  www.vyras24.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

2.7. Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti, taip pat turite teisę į asmens duomenų perkeliamumą (susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu gauti su savimi susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Bendrovei, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, arba reikalauti, kad www.vyras24.lt tiesiogiai persiųstų tokius asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma), kreipdamasis į www.vyras24.lt elektroniniu paštu info@vyras24.lt ir telefonu +37062012211

2.8. Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti,kreipdamasis į www.vyras24.lt elektroniniu paštu info@vyras24.lt ir telefonu +37062012211

2.9. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų ar egzistuoja kiti teisės aktuose nustatyti pagrindai, kreipdamasis į www.vyras24.lt elektroniniu paštu info@vyras24.lt ir telefonu +37062012211


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.  www.vyras24.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

 3.1.1. tik šio dokumento 2.2. punkte minimiems tikslams įgyvendinti: prekių pristatymo tikslu, pirkėjui pasirinkus prekės/-ių pristatymą per kurjerių tarnybą, asmens duomenys gali būti perduodami UAB „Baltic Post“ (LPEXPRESS);
 3.1.2. www.vyras24.ltpaslaugas teikiantiems asmenims, pavyzdžiui, talpinimo paslaugų teikėjams;
 3.1.3. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 
4. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

4.1. www.vyras24.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@vyras24.lt), ir tik nustatytomis priemonėmis, kurios leidžia identifikuoti asmenį, patvirtinus asmens tapatybę. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 1 mėnesio laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams (per 1 mėnesį informuojant apie pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis).

4.2. Įgyvendinant teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis, atitinkama informacija Jums bus pateikiama nemokamai. Jei Jūsų prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, www.vyras24.lt gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.

4.3. Jei Jūsų netenkina www.vyras24.lt atsakymai į Jūsų prašymus, Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai: www.ada.lt, ada@ada.lt.

5. Privatumo politikos keitimas

5.1. www.vyras24.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.
5.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami  internetinės parduotuvės sistemoje.
5.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@vyras24.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
5.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.


6. Informacijos rinkimas, panaudojant slapukus

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į jūsų kompiuterį arba mobilųjį prietaisą, kai jūs toje svetainėje apsilankote. Slapukai plačiai naudojami tam, kad interneto svetainės veiktų arba veiktų efektyviau, ir siekiant suteikti informacijos svetainės savininkams.

Kaip mes naudojame slapukus?

„Google Analytics“

www.vyras24.lt interneto svetainėje naudojamasi „Google Analytics“ – Google, Inc. (toliau – Google) teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri padeda išanalizuoti, kaip naudojamasi šia interneto svetaine. Šiuo tikslu „Google Analytics“ naudoja slapukus – tekstinius failus, kurie įrašomi į jūsų kompiuterį.

„Google“ įvairiai naudoja slapukus. Pavyzdžiui, naudojant pakartotinę rinkodarą ir Google Analytics slapukai naudojami rodant skelbimus arba stebint jūsų pasirinkimus.

Slapukų gauta informacija apie naudojimąsi interneto svetaine – standartinė interneto žurnalo informacija (įskaitant jūsų IP adresą) ir anoniminė informacija apie lankytojo elgesį – perduodama Google ir Google ją saugo, be kita ko, JAV esančiuose serveriuose. Prieš išsiųsdami jūsų IP adresą Google, paverčiame jį anoniminiu.

Pagal Google „privatumo skydo“ sertifikavimo tvarką, Google pareiškia, kad ji laikosi ES ir JAV „privatumo skydo“ sistemos reikalavimų. Google gali perduoti „Google Analytics“ surinktą informaciją trečiosioms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymą arba kai tos trečiosios šalys tvarko informaciją Google vardu.

Pagal „Google Analytics“ paslaugos teikimo sąlygas Google nesusies duomenų subjekto IP adreso

su jokiais kitais Google turimais duomenimis.

Jei norite atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, atsisiųskite ir įdiekite „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinys

Slapukai taip pat naudojami tam, kad būtų užregistruota, ar duomenų subjektas sutinka (arba nesutinka), kad www.vyras24.lt interneto svetainėje būtų naudojami slapukai, kad šis klausimas nebūtų užduodamas kiekvieną kartą apsilankant svetainėje.

„AdWords“ 

„Google“ naudoja konversijų slapukus, kurių pagrindinis tikslas – padėti reklamuotojams nustatyti, kiek kartų skelbimus spustelėję žmonės įsigyja produktų. Atsižvelgdami į šiuos slapukus „Google“ ir reklamuotojas gali nustatyti, kad spustelėjote skelbimą ir vėliau apsilankėte reklamuotojo svetainėje. Konversijų slapukų „Google“ nenaudoja suasmenintiems skelbimams taikyti, be to, jie išsaugomi tik laikinai. Šiam tikslui skirtas slapukas „Konversija“. Jis dažniausiai nustatomas domene googleadservices.com (domenų, kuriuos naudojame reklamavimo slapukams, sąrašą galite rasti šio puslapio apačioje). Kai kurie kiti slapukai taip pat gali būti naudojami konversijų įvykiams įvertinti. Pavyzdžiui, šiam tikslui gali būti naudojami „DoubleClick“ ir „Google Analytics“ slapukai.

„AdWords“ konversijų stebėjimo funkcija taip pat naudoja slapukus. Siekiant padėti stebėti pardavimą ir kitas skelbimo konversijas, į skelbimą spustelėjusio asmens kompiuterį pridedamas slapukas. 

Kartais, kai prisijungiate ar naršote „AdWords“ paskyrą, slapukai gali sukelti problemų. Kai taip nutinka, geriausias būdas tai pataisyti – išvalyti talpyklą ir slapukus, išsaugotus interneto naršyklėje.

“AdWords”conversion.js slapukai praneša apie konversijas pagal paspaudimo, po kurio buvo atliktas sėkmingas veiksmas, datą / laiką ir laikomas iki 90 dienų.

Slapukų sąrašas

Statistiniai slapukai:

Google analytics

_ga

2 metus

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Google analytics

_gid

24 valandas

Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

Google analytics

_gat

1 minute

Naudojamas nustatyti naujas sesijas / apsilankymus.

Google analytics

AMP_TOKEN

30 sek. iki 1 metų

Turi raktinį žodį, kuris gali būti naudojamas norint gauti Client ID iš AMP kliento ID serviso. Kitos galimos reikšmės rodo atsisakymą, ateinančią užklausą ar klaidą iš Client ID išvedama iš AMP Client ID serviso.

Rinkodaros slapukai:

facebook.com

fr

3 mėnesiai

Slapukas „Facebook“ socialiniam tinklui, leidžiantis rodyti reklamą.

 

Kaip valdyti slapukus

Slapukus galite valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. Galite ištrinti visus jūsų kompiuteryje jau esančius slapukus, o daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad slapukai nebūtų įrašomi.

Daugiau informacijos apie slapukus

Daugumoje naršyklių galima:

·       patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus

·       blokuoti trečiųjų šalių slapukus

·       blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių

·       blokuoti visų slapukų siuntimą

·       uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

Jei pasirinkote ištrinti slapukus, nepamirškite, kad bus pašalintos ir visos nustatytos parinktys. Be to, visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant mūsų svetainę) neveiks tinkamai ir visiškai neveiks transliacijos internetu. Dėl šių priežasčių nerekomenduojame išjungti slapukų, kai naudojatės mūsų interneto svetaine.

Talpyklos ir slapukų išvalymas

AdWords konversijų domenų sąrašas, kuriuos naudoja reklamavimo slapukams:

·       admob.com

·       adsensecustomsearchads.com

·       adwords.com

·       doubleclick.net

·       google.com

·       googleadservices.com

·       googleapis.com

·       googlesyndication.com

·       googletagmanager.com

·       googletagservices.com

·       googletraveladservices.com

·       googleusercontent.com

·       google-analytics.com

·       gstatic.com

·       urchin.com

·       youtube.com

·       ytimg.com