Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1   Ši privatumo politika reglamentuoja MB „Artomedia” (duomenų valdytojo indentifikavimo kodas P5172) internetinės parduotuvės (toliau – www.vyras24.lt) ir www.vyras24.lt kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2.Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. www.vyras24.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
  1.3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;
  1.3.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai;
  1.3.3.  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:
      1.3.3.1. duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;
      1.3.3.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;
      1.3.3.3. www.vyras24.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;
      1.3.3.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia www.vyras24.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.
1.4. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
1.5. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
1.6. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
1.7. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
1.8. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
1.9. Naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis gali:
  1.9.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
  1.9.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;
  1.9.3. juridiniai asmenys;
  1.9.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.


2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. www.vyras24.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą.
2.2. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita internetinės parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:
  2.2.1. apdorotume Jūsų prekių užsakymus;
  2.2.2.  išrašytume finansinius dokumentus;
  2.2.3.  išspręstume problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  2.2.4.  įvykdytume kitus sutartinius įsipareigojimus.
2.3. Registracijos internetinėje parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.
2.4. Tvarkydamas ir saugodamas Jūsų asmens duomenis www.vyras24.lt įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.5.  www.vyras24.lt gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
2.6. Jūs turite teisę nemokamai gauti informaciją apie savo pateiktus ir išsaugotus duomenis, juos keisti, blokuoti ar ištrinti kreipdamasis į www.vyras24.lt elektroniniu paštu info@vyras24.lt ir telefonu +37066105656
2.7. Jūs turite teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti  per paskutinius vienerius metus kreipdamasis į www.vyras24.lt elektroniniu paštu info@vyras24.lt ir telefonu +37066105656
2.8. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų kreipdamasis į  www.vyras24.lt elektroniniu paštu info@vyras24.lt ir telefonu +37066105656


3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1.  www.vyras24.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims:

  3.1.1. tik šio dokumento 2.2. punkte minimiems tikslams įgyvendinti;
  3.1.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.


4. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

4.1. Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.
4.2. www.vyras24.lt, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu (el. paštu info@vyras24.lt).


5. Privatumo politikos keitimas

5.1. www.vyras24.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas internetinėje parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.
5.2. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi  internetinės parduotuvės sistemoje.
5.3. Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu info@vyras24.lt) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis internetinės parduotuvės paslaugomis.
5.4. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.


6. Informacijos rinkimas

     Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų internetinėje parduotuvėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašysime informaciją (slapukus, angl. "cookies"). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį internetinės parduotuvės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis  internetine parduotuve sutinkate su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašyta informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus.